Zámečníci České Budějovice. » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytování služeb zámečnické pohotovosti firmy Radek Ouřada, Zámečnictví 24, IČ: 41155262 (v textu dále je „VOP")

 

I.- Předmět úpravy

1. Těmito VOP se řídí vztahy smluvních stran ze smlouvy o dílo či smlouvy o provedení služby (dále jen „SMLOUVA").

2. Smlouva je uzavřena závaznou objednávkou ve formě písemné – postačuje cestou elektronické pošty, a v havarijním případě  telefonicky (tedy ústně na číslech: 220611611, 606229931 či 602585585); za následné písemné potvrzení ústně provedené objednávky se v takovém případě považuje až příslušný podpis objednatele do montážního listu (spolu se záznamem v montážním listu ohledně způsobu provedení objednávky – tedy zde telefonicky).

3. Ve všech těchto vyslovily smluvní strany souhlas s tím, že jejich vztahy se řídí těmito VOP.

4. Zhotovitel dodává služby (provádí práce) na místě určené objednatelem – objednatel prohlašuje, že k dotyčnému bytu, prostorám, domu, věci apod., má práva dovolující provedení díla dle této smlouvy; objednatel nese veškeré případné důsledky plynoucí z nepravdivosti takovéhoto prohlášení, zejména důsledky trestněprávní.

 

II.- Kvalita služeb – díla

1. Služby se provádějí a dílo se dodává vždy v prvé jakosti, není-li na základě objednávky objednatele uvedeno něco jiného.

2. Objednatel je povinen dílo (jedná-li se o mechanismus – zámek apod.) namístě, po předání ze strany zhotovitele, vyzkoušet, a to všechny funkce; pokud toto neučiní práva na reklamaci mu zanikají.

3. Zhotovitel je odpovědný za vady díla zboží pouze v případě, že reklamace, tedy práva objednatele v tomto směru (viz níže), bude uplatněna včas.

4. Zhotovitel není odpovědný za vady díla vzniklé nesprávným používáním ze strany objednatele.

5. Pokud se vyskytne na díle vada, objednatel kontaktuje zhotovitele (tel.606229931 – či použije další kontakty na stránkách zhotovitele www.zamecnicipribram.cz) a nezasahuje do díla sám – v opačném případě zhotovitel, po takovémto svépomocném zásahu objednatele, není za tyto namítané vady díla odpovědný.

 

III.- Přechod nebezpečí škody na díle a jiné otázky

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele při převzetí díla.

2. Objednatel prohlašuje – a podpisem potvrzujícím převzetí díla také stvrzuje – že byl poučen o tom, jak má dílo

(mechanismus i jiné) správně používat, jak je udržovat a jak předcházet škodám na tomto.

 

IV.-  Nabytí vlastnického práva

Objednatel nabývá vlastnické právo k zabudovaným věcem (v rámci díla) až zaplacením ceny díla v plné výši.

 

V.- Vady zboží

1. Nároky z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele reklamací. 

2. Reklamace musí být vždy písemná, musí být doručena zhotoviteli a musí obsahovat specifikaci díla (tedy práce provedené zhotovitelem) a označení předmětu do díla zapracovaného (druh, typ atp.), množství, datum objednávky a

provedení díla, důvod reklamace a dále jaký nárok z vady díla objednatel u zhotovitele uplatňuje.

3. Pokud v reklamaci chybí některá z náležitostí dle předchozího odstavce těchto VOP, nepovažuje se tato za řádnou, a zhotovitel není povinen tuto vyřídit; v takovémto případě se má za to, že dílo je bez vad.

4. V případě zjevných vad je objednatel (či jeho zmocněnec dílo přebírající) povinen tyto reklamovat bezprostředně přímo u zhotovitele či jeho pracovníka, který dílo zpracovával.

5. V případě jiných vad, tedy vad, které objednatel nemohl zjistit při převzetí zboží, je tento povinen tyto vady reklamovat do 3 (slovy: tří) dnů ode dne jejich zjištění, nejpozději však do 6ti měsíců od převzetí, jinak nároky objednatele plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zanikají.

6. V případě reklamace není objednatel oprávněn vrátit dílo (ani jeho součást či příslušenství) zhotoviteli bez jeho souhlasu ani není oprávněn zdržovat či pozastavovat platbu kupní ceny či její části.

7. Při reklamaci je objednatel povinen doložit zaplacení celé ceny díla.

 

VI.- Placení ceny díla

1. Cena za dílo je hrazena vždy na místě v hotovosti (pokud se strany písemně nedohodnou jinak) – pokud to zhotovitel požaduje, je objednatel povinen před započetím díla uhradit zálohu na cenu díla, a to nejméně v ceně materiálu, který bude užit na dílo, plus v polovině předpokládané ceny za dílo; nevyhoví-li objednatel takovéto žádosti, je zhotovitel oprávněn v díle nepokračovat a dosud provedené části díla okamžitě na místě demontovat.

2. V případě prodlení s placením ceny za dílo zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% (dvě desetiny procenta) ceny za každý den prodlení s placením.

3. Náhrada škody vzniklé v důsledku prodlení objednatele s placením ceny za dílo se hradí i ve výši přesahující smluvní pokutu.

4. V případě jakéhokoliv prodlení s placením ceny za předchozí dílo platí objednatel každou další platbu na místě v hotovosti.

5. Ocitne-li se objednatel byť ohledně jediné platby za některé z předchozích děl prováděných pro něj ze strany zhotovitele, zhotovitel není povinen dílo dle této smlouvy započít, pokračovat v něm či je dokončit; stejně pak je objednatel oprávněn započíst jakoukoliv platbu na dřívější dluh.

6. Jestliže objednatel nezaplatí cenu díla v hotovosti na místě provádění díla (tedy pokud není stranami sjednáno jinak), je zhotovitel oprávněn provedené dílo okamžitě na místě demontovat (a odebrat z tohoto věci jím do díla již zabudované).

7. Při vzniku práva na demontáž ze strany zhotovitele, z jakéhokoliv důvodu z viny objednatele, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli i související náklady, takto zbytečně vynaložené (výjezd, ztracený čas, pohonné hmoty, materiál apod.); obdobně platí i u objednané montáže, později z viny objednatele  nerealizované.

 

VII.- Další ujednání smluvních stran

1. Zhotoviteli nelze dílo či jeho součásti vracet, s výjimkami popsanými v těchto VOP.

2. Zhotovitel není plátcem DPH.

3. V případech uvedených v těchto VOP, kdy je zhotovitel oprávněn z důvodů na straně objednatele v díle nepokračovat, případně toto demontovat, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu ceníkové částky za výjezd (za cestu tam i zpět, ze sídla zhotovitele), částku odpovídající ceně demontovaných, dále ve stejné kvalitě nepoužitelných věcí, a jednorázovou smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané ceny za dílo.

4. Zhotovitel nenese odpovědnost za pozdní předání díla, pokud k tomuto došlo v důsledku vyšší moci (tedy nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, jež se vyskytly po přijetí objednávky, včetně např.dopravní zácpy apod).

5. Pokud budou některé části zámků při práci zhotovitelem poškozeny, například při bezklíčovém překonávání (a budou měněny či jinak nahrazovány), objednatel souhlasí, aby si tyto části zhotovitel ponechal.

6. Všechny spory vznikající z těchto VOP a v souvislosti s ními budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

 

VIII.- Ustanovení přechodná a závěrečná

1. V otázkách neupravených těmito VOP platí obchodní zákoník.

2. Změny smlouvy či odchylku od VOP je možné sjednat pouze písemně dohodou smluvních stran.

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na webu www.zamecnictvi24.cz

 

V Praze dne 1.3.2013